ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسبوق کردن

فرهنگ مترادف و متضاد

آگاه کردن، باخبر کردن، مطلع ساختن، اطلاع دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ