ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسبوق شدن

فرهنگ مترادف و متضاد

آگاهشدن، باخبر شدن، اطلاع یافتن، مطلع گشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ