ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرق

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. جوهر، رب، شیره، عصاره
۲. رمق، نا، تابوتوان
۳. آش، شوربا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ