ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرخص

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. آزاد، خلاص، رها، ول
۲. برکنار، معزول
۳. رخصتیافته، ماذون ≠ درگیر، گرفتار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ