ترجمه مقاله

مذکور

فرهنگ مترادف و متضاد

ذکرشده، سابقالذکر، مزبور، مشارالیه، نامبرده، یادشده
ترجمه مقاله