ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مذلتبار

فرهنگ مترادف و متضاد

زبونانه، حقارتآمیز، ذلتبار، خواریزا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ