ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مداعبه

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. شوخی، مزاح
۲. شوخطبعی
۳. شوخی کردن، مزاح کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ