ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخلوع

فرهنگ مترادف و متضاد

برکنار، خلع، معزول ≠ منصوب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ