ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخزن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. انبار، محفظه
۲. باک، تانکر
۳. خزانه، گنجینه
۴. جایگاه، معدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ