ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخدوش

فرهنگ مترادف و متضاد

خدشهدار، خراشیده، معیوب، دستخورده ≠ بیعیب، سالم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ