ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخدوش کردن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. خدشهدار کردن
۲. دستکاری کردن
۳. خراشیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ