ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخاطره

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. بحران، تهلکه، خطر، مخافت، مخمصه، مهلکه
۲. قمار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ