ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخاطرهجو

فرهنگ مترادف و متضاد

بیباک، ماجراجو، خطرجو، متهور ≠ محافظهکار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ