ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخاطرهآمیز

فرهنگ مترادف و متضاد

بحرانی، خطرناک، سخت، سهمناک، وخیم، هولناک ≠ بیخطر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ