ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محتلم

فرهنگ مترادف و متضاد

آلوده، جنب، شیطانی، نجس ≠ طاهر، پاک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ