ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متذکر شدن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. تذکر دادن، خاطرنشان کردن
۲. یادآور شدن، یادآوری کردن
۳. گفتن، ذکر کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ