ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متدرج

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. درجهبهدرجه
۲. تدریجی، بهتدریج
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ