ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متدرجاً

فرهنگ مترادف و متضاد

آهستهآهسته، اندکاندک، بهتدریج، کمکم، بهآهستگی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ