ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متبختر

فرهنگ مترادف و متضاد

خودخواه، فخرفروش، متفرعن، مغرور ≠ افتاده، متواضع
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ