ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبالغهآمیز

فرهنگ مترادف و متضاد

اغراقآمیز، گزافه، پرگزافه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ