ترجمه مقاله

مانستگی

فرهنگ مترادف و متضاد

شباهت، تشابه، همانندی
ترجمه مقاله