ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماز

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. آژنگ، چین، شکن، شکنج
۲. مازن، مازو، مازوج
۳. ترک، رخنه، شکاف
۴. مازن، مازو، مازه، گلکاو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ