ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لطیفهگو

فرهنگ مترادف و متضاد

بذلهگو، شوخ، لطیفهپرداز، مازح، هزال
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ