ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قناعتپیشه

فرهنگ مترادف و متضاد

قانع، قناعتگر، مقتصد، مقنع ≠ مسرف، ولخرج
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ