ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلعهبان

فرهنگ مترادف و متضاد

دژبان، دژدار، قلعهبیگی، قلعهدار، کوتوال
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ