ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فرصت

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. فراغت، مجال
۲. امکان، یارا
۳. زمان، نوبت، وقت
۴. درنگ، ضربالاجل، فرجه، مجال، مهلت، وقت، وقفه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ