ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیرمعقول

فرهنگ مترادف و متضاد

غیرعقلایی، غیرمنطقی، ناشایست، نامعقول ≠ معقول
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ