ترجمه مقاله

طلایه

فرهنگ مترادف و متضاد

پیشقراول، جلودار، طلیعه، مقدمتالجیش
ترجمه مقاله