ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صحابه

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. مصاحب، همراه، همنشین
۲. دوست، یار
۳. پیرو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ