ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیطانی

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. شرارت، شیطنت
۲. چموشی، سرکشی
۳. بدرفتاری، بدکرداری
۴. اهریمنی
۵. احتلام، جنب، محتلم ≠ خوشرفتاری
۶. انسانی، اهورایی، ملکی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ