ترجمه مقاله

شوق

فرهنگ مترادف و متضاد

آرزومندی، اشتیاق، دلبستگی، ذوق، رغبت، شور، علاقه، هوس
ترجمه مقاله