ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سیاهپوست

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. ددهسیاه ≠ حور
۲. زنگی، سیاهبرزنگی، کاکاسیاه ≠ سفیدپوست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ