سیاست

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. تدبیر، خطمشی
۲. دیپلماسی
۳. تنبیه، جزا، سزا، شکنجه، عقوبت، مجازات
۴. حقهبازی، دوزوکلک
۵. حکومت، حکم، ریاست
۶. حکومت کردن، حکم راندن، ریاست کردن
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما