ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سگی

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. نامردمی
۲. درندگی، ددخویی، هاری، درندهخویی
۳. پرخاشگری
۴. مربوط به سگ
۵. درخور سگ
۶. بسیار بد، ناگوار
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ