سورن

فرهنگ مترادف و متضاد

آفند، تاخت، تک، حمله، هجوم، یورش، شوق ≠ پاتک، پدافند، دفاع
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما