ترجمه مقاله

سرخر

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. مخل، مزاحم
۲. مصدع
۳. مترسک
ترجمه مقاله