ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبعیت

فرهنگ مترادف و متضاد

توحش، ددخویی، درندگی، درندهخویی، وحشیگری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ