ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سازواری

فرهنگ مترادف و متضاد

توافق، سازگاری، موافقت، همآوازی، همدلی ≠ ناسازواری، ناهمدلی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ