ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیادهطلب

فرهنگ مترادف و متضاد

افزونخواه، افزونطلب، جاهطلب، زیادتخواه ≠ قانع
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ