ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیادهروی

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. افراط، تبذیر، تفریط
۲. اغراق، مبالغه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ