ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زندان

فرهنگ مترادف و متضاد

اسارتگاه، بازداشتگاه، بند، بندیخانه، توقیفگاه، حبس، دوستاق، دوستاقخانه، سجن، سلول، سیاهچال، محبس، هلفدونی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ