ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفقا

فرهنگ مترادف و متضاد

احبا، دوستان، رفیقان، صدیقان، همگنان، یاران ≠ دشمنان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ