ترجمه مقاله

رحلت

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. حرکت، درگذشت، فوت، مردن، مرگ، موت، نزع، وفات
۲. حرکت، سفر، کوچ، کوچیدن، مهاجرت، نهوض ≠ ولادت
۳. توقف، حضر
ترجمه مقاله