ذوق

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. استعداد، قریحه
۲. سلیقه، مشرب
۳. حالوهوا، حال، دماغ، شور، شوق، مذاق، وجد
۴. چشایی، چشیدن
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما