ترجمه مقاله

ذائقه

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. چشایی
۲. مذاق
۳. طعم، مزه
ترجمه مقاله