ترجمه مقاله

دلکش

فرهنگ مترادف و متضاد

خوشایند، دلپذیر، دلپسند، دلچسب، دلربا، شیرین، مطبوع، نغز ≠ نامطبوع
ترجمه مقاله