دلنازک

فرهنگ مترادف و متضاد

احساساتی، باعاطفه، حساس ≠ سنگیندل

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما