ترجمه مقاله

دلنازک

فرهنگ مترادف و متضاد

احساساتی، باعاطفه، حساس ≠ سنگیندل
ترجمه مقاله