دلبستگی

فرهنگ مترادف و متضاد

ارتباط، اشتیاق، تعلق، تعلقخاطر، تمایل، شوق، عشق، علاقه، علقه، محبت
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما