ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلاوری

فرهنگ مترادف و متضاد

تهور، جلادت، جنگاوری، دلیری، رشادت، شجاعت، شهامت، نبردآزمایی ≠ جبن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ