ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ددخویی

فرهنگ مترادف و متضاد

توحش، جانورخویی، سبعیت، وحشیگری ≠ فرشتهخویی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ